top of page

מדיניות הפרטיות

אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שהעמותה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיה הדיגיטליים, לרבות באתר, ביישומונים (אפליקציות) סלולריים ובשירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").

השירותים המקוונים כוללים בתוכם מידע בתחומים שונים ומגוונים, כגון: לפרט.

העמותה קבעה מדיניות פרטיות לשימוש בשירותים המקוונים, ושומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש יישא באחריות להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע העמותה בתנאי השימוש המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר לפי תאריך העדכון האחרון של מסמך זה.

העמותה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת בשירותים המקוונים, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של השירותים ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

השימוש בשירותים המקוונים ואיסוף פרטים אישיים

מידע שאתה מספק למאגר המידע: המידע אודותיך נאסף באמצעות טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט, באמצעות טפסי פניה ברשתות חברתיות, באמצעות שיחת צ'אט עם נציג אנושי וכל טופס פנייה אחר המהווה חלק מהשירותים המקוונים, בהם תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, ת.ז, מספר טלפון וכדו', ככל שבחרת להזין פרטים באמצעים אלו. העמותה לא תיחשף למידע אישי אודותיך מלבד המידע אותו אתה מספק לעמותה באופן ישיר בעת הזנת פרטיך בשירותים המקוונים.

המידע עשוי להישמר במערכות העמותה וישמש את העמותה בלבד לצורכי מאגר המידע .

מידע שעמותה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירותים המקוונים, העמותה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. זהו מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אנו עושים שימוש במידע זה, בין היתר, למידע סטטיסטי. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy.


שימוש במידע

העמותה אוספת את המידע המפורט לעיל לצורך מאגר המידע, על מנת לאפשר מציאת העסקה למפוני הנגב המערבי.

השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.


העברת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך בשירותים המקוונים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

  2. מעסיקים פוטנציאליים;

  3. ספקי תוכן או שירותי ניתוח התנהגות הגולשים בשירותים המקוונים וטכנולוגיות אחרות (ראה שימוש בעוגיות, משואות רשת וכלי ניטור נוספים) לצורכי שיווק ושיפור השירותים;

  4. בשל צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

  5. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה.

אבטחת מידע

העמותה מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתחום על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ומניעת כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.


אבטחת מידע מצד המשתמש

באמצעות אתר האינטרנט ניתן להיכנס למידע אישי במערכות שונות של המאגר באמצעות שם משתמש וסיסמה.

עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר המשמש לקבלת השירותים כדי לשמור ולהגן על המידע שלך.

יכול להיות שתהיה באפשרותך לבחור באפשרות התחברות אוטומטית ("זכור אותי") באמצעות מתן הוראת זיכרון למערכת לשמור את פרטי ההתחברות שלך למאגר . לתשומת ליבך, אם אינך מתנתק מהמערכת ו/או מכשיר הנייד שלך לא אותחל, ניתן יהיה להיכנס לאפליקציה מבלי להזין שוב את פרטי החשבון שלך גם במקרה וכרטיס ה-SIM יוחלף. לכן, במידה והנך מעביר את מכשיר הנייד שלך לאדם אחר, גם אם אותו אדם משתמש בכרטיס SIM שונה, אנא וודא את התנתקותך מהאפליקציה או אתחל את המכשיר לפני מסירתו.
מאחר שההזדהות שלך באפליקציה מבוססת על פרטים מזהים שלך, הנך מתחייב לדווח לעמותה על כל שינוי בפרטי זיהוי אלה.
אינך רשאי לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בחשבונך. הנך נדרש לדווח לעמותה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שנוכל לנקוט בצעדים המתאימים.


מאגרי מידע

המידע שתמסור בעת שימושך במאגר, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת , ישמרו במאגר המידע הרשום של העמותה, אשר תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.


זכות העיון במידע ותיקונו

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגר המידע של העמותה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. העמותה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. העמותה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

שימוש בעוגיות, משואות רשת וכלי ניטור נוספים

כמו אתרים רבים, העמותה משתמשת בכלי ניטור ומעקב לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. עוגייה (Cookie) למשל, היא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. אנו משתמשים, בין היתר, בכלים לניטור ומעקב לאיסוף נתונים סטטיסטיים וכלי פרסום של Google analytics, Facebook, Tabula. הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיות הללו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים אישית שירותים, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי העוגיות וכלי הניטור שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול לפגום בחוויית שימושך באתר האינטרנט.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר, בשירותים ו/או במדיניות הפרטיות באמצעות אמצעי הקשר המפורסמים באתר, ליצירת קשר Info@710west.com

bottom of page